TLAČIVÁ DRUH  
ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU IDENTITY F.I.V.A. word STIAHNUŤ
Technický kódex FIVA 2015 pdf STIAHNUŤ
Mezinárodní technický kodex FIVA 2010 pdf STIAHNUŤ
TURÍNSKA CHARTA pdf STIAHNUŤ
Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu historického vozidla word STIAHNUŤ
Postup žiadateľa o historicko-technickú kontrolu vozidla word STIAHNUŤ
CENNÍK VÝKONOV HISTORICKO-TECHNICKEJ KOMISIE ZZHV SR platný od 1. 7. 2019 pdf STIAHNUŤ
METODIKA HISTORICKO-TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDLA pdf STIAHNUŤ
ZARADENIE HISTORICKÉHO VOZIDLA PODĽA F.I.V.A. pdf STIAHNUŤ
Súhlas dotknutej osoby pre ZZHV SR word STIAHNUŤ
Stanovy ZZHV SR schválené na Valnom zhromaždení v Galante pdf STIAHNUŤ
P R I H L Á Š K A za člena ZZHV SR word STIAHNUŤ
P R I H L Á Š K A za samostatného člena ZZHV SR word STIAHNUŤ
Evidencia historických vozidiel v SR 2017 pdf STIAHNUŤ
TEČ so ZEČ pre HV word STIAHNUŤ
Historické vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách word STIAHNUŤ
Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic word STIAHNUŤ
Žiadosť o zmenu vlastníka HV word STIAHNUŤ
Postup pri odhlásení vozidla pdf STIAHNUŤ
Žiadosť na trvalé odhlásenie vozidla word STIAHNUŤ
Čestné vyhlásenie pri vyradení word STIAHNUŤ
Met. pokyn MDVaRR č. 53-20016 pre TK zvl. pdf STIAHNUŤ
Sadzobník náhrad HTH jpg STIAHNUŤ
Postup pri zistení zneužitia PHV a ZEČ word STIAHNUŤ
Kritéria hodnotenia historických vozidiel word STIAHNUŤ