Novinky v roku 2019

S príchodom nového roka súvisia aj nové plány a predsavzatia. Ich úspešná realizácia vyvoláva potrebu zmien a tak aj my zavádzame niekoľko noviniek, o ktorých Vás chceme týmto informovať.   

Úpravy termínov HTK a podávania žiadostí

Zásadne sa mení filozofia prípravy, vykonania a vyhlasovania výsledkov historicko-technických kontrol vozidiel (HTK), s čím súvisia aj zmeny niektorých termínov.

V minulosti bol časový limit podania žiadosti 30 dní pred dátumom testovania, mnohí žiadatelia si však túto úlohu nechali na poslednú chvíľu. Po kontrole vozidla potom čakali na výsledky, čo bolo v mnohých prípadoch dôvodom pre nespokojnosť.

Vlani bol časový limit podania žiadosti tiež 30 dní pred dátumom vykonania kontroly, avšak vzhľadom k rozdeleniu historicko-technickej komisie do regionálnych sekcií a zvýšeniu počtu jej členov sa podarilo zabezpečiť oznámenie výsledku kontroly priamo na mieste a podstatne sa skrátil čas na vydanie preukazu HV.

V snahe o ďalšie skvalitnenie prichádza hlavná zmena, ktorá spočíva v tom, že ťažisko preverovania a spresňovania údajov zo žiadosti sa presunie do skoršej doby pred vykonaním kontroly. Zámerom je, aby bolo vozidlo pristavené na kontrolu s úplnou a korektnou dokumentáciou. Pri kontrole už teda nebude potrebné „pátranie po údajoch”, ale priebeh prác sa urýchli a viac času bude možné venovať historickému a technickému stavu vozidla.

Z uvedeného vyplynulo, že časové limity podania žiadosti na riadne termíny HTK nebudú variabilné, ale budú pevné. Na základe získaných skúseností bude ZZHV SR vyhlasovať riadne termíny HTK vždy na apríl a na október daného roka, spravidla počas prvých troch sobôt v danom mesiaci.

V roku 2019 budú riadne termíny HTK 6. apríla v Bratislave, 13. apríla v Trnave a v Martine a 27. apríla v Košiciach. Z vyššie uvedených dôvodov časový limit podania žiadosti na aprílové HTK bude do 28. februára a na októbrové do 31. augusta. Nedodržanie časového limitu bude dôvodom pre presun kontroly na nasledujúci riadny termín. V prípade, že žiadateľ nebude chcieť na nasledujúci riadny termín čakať, východiskom bude podanie žiadosti o mimoriadnu (individuálnu) kontrolu.

Tiež sa menia termíny a doba platnosti preukazu HV. V minulosti boli preukazy vydávané na kalendárne roky a ich platnosť skončila spravidla 31. decembra. V súčasnosti sú preukazy vydávané už na technické roky na maximálne 5 rokov od dňa konania kontroly. Zmena nastáva v tom, že preukaz HV bude platný od dátumu jeho vydania. Ak teda vozidlo absolvuje HTK napr. 13. apríla a vyhovie s pripomienkami, vlastník dostane primeraný čas na  ich splnenie. Keď stanovené pripomienky splní napr. 10. júna a v ten istý deň mu bude vydaný preukaz HV,  doba jeho platnosti (maximálne 5 rokov), bude do 9. júna príslušného roka.

Elektronická verzia žiadosti o HTK

Ako sme už informovali, neobchádza nás ani elektronizácia a elektronická komunikácia. Po intenzívnej príprave bola spracovaná elektronická forma žiadosti o HTK tak, aby žiadateľ mohol formulár vyplniť on-line na administračnom portáli. Po vyplnení žiadosti ju žiadateľ elektronicky aj s prílohami odošle ZZHV SR, sekretár združenia ju zaeviduje a pridelí regionálnej komisii. Kompetentný komisár žiadosť skontroluje a v prípade nedostatkov vyzve žiadateľa na ich odstránenie. Po oprave údajov, doplnení údajov a pod. komisár žiadosť odsúhlasí a žiadateľ zaplatí príslušné poplatky za doplnenie resp. za zistenie a doplnenie údajov. Pred vykonaním HTK si žiadateľ už správne vyplnenú žiadosť vytlačí a dva výtlačky predloží na HTK. Jeden výtlačok žiadosti je určený do archívu združenia a druhý komisár potvrdí žiadateľovi pre políciu. V zmysle novej filozofie HTK je snahou komisie využiť takto možnosti informačných technológií, komunikovať so žiadateľmi prostredníctvom elektronických médií a v konečnom dôsledku vyhovieť žiadateľom tak, že  ak splnia všetky požiadavky, preukaz HV im bude môcť byť vydaný aj priamo v mieste kontroly.

V prípade, že vozidlo pre ktoré bol spracovaný elektronický formulár žiadosti o HTK pôjde na opakovanú kontrolu z dôvodu predĺženia platnosti preukazu HV, nebude už potrebné vyplňovanie novej žiadosti, ale len zapísanie zmien, vykonaných od predchádzajúcej HTK.

Týmito úpravami sa zmení aj postup žiadateľa o HTK, preto je potrebné, aby každý účastník konania sledoval informácie zverejnené na tejto stránke.

 

Podmienky vydávania PHV

Významným prínosom bude aj nový legislatívny rámec vydávania preukazov HV. V zmysle ustanovenia § 136 ods. 2a čl. 48a zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol spracovaný návrh pre „Podmienky vydávania preukazu historického vozidla národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA”. Tento návrh bol predložený Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky a v súčasnej dobe prebieha proces jeho schvaľovania. Po jeho schválení a vydaní bude rozhodovanie opäť  jednoduchšie a často zbytočné diskusie tým budú bezpredmetné.

 

Progres v historicko-technickej komisii

V uplynulom roku opäť došlo k nárastu počtu žiadostí a kontrolovaných vozidiel, čo bolo aj dôvodom pre rozšírenie komisie a zvýšenie počtu osôb oprávnených vydať preukaz historického vozidla. Aj v budúcnosti predpokladáme zvyšovanie počtu kontrolovaných vozidiel, najmä mladších ročníkov z kategórie youngtimer, preto pripravujeme aj omladenie komisie. Je zrejmé, že „starí harcovníci” tu nebudú naveky, nuž pri stretnutí komisárov bola otvorená aj táto téma. Ako sa vyjadril najskúsenejší z komisárov, je vhodné začať pripravovať odovzdávanie štafety mladším a on už má aj predstavu, koho do tejto funkcie bude zaúčať.

Veríme, že tieto informácie Vám pomôžu pri orientovaní sa v záležitostiach, ktoré Vás zaujímajú.