Základné informácie o našom združení

V minulosti boli majitelia historických vozidiel na Slovensku organizovaní vo Zväze pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM), kde pri ústrednom výbore pracovala komisia historických vozidiel. Po zmene spoločenského zriadenia v roku 1989 a zrušení Národného frontu, kam patril aj Zväzarm, bolo potrebné vytvoriť pre vlastníkov veteránov a kluby v ktorých boli združení, novú stavovskú organizáciu. Túto úlohu prevzal bratislavský Classic Car Cub, ktorý inicioval vznik novej vrcholovej organizácie formou občianskeho združenia.

ZDRUŽENIE ZBERATEĽOV HISTORICKÝCH VOZIDIEL SR (ZZHV SR)

bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 7. marca 1990 a 7. júna 1990 bolo riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Je vrcholnou organizáciou veteránistov na Slovensku a od roku 1997 je národným orgánom (ANF Member Organisation) Medzinárodnej federácie historických vozidiel “Fédération Internationale des Véhicules Anciens” (F.I.V.A.)

Hlavným poslaním združenia je uchovávanie, reštaurovanie, užívanie a prezentácie historických vozidiel na verejnosti nielen doma, ale aj v zahraničí. V neposlednom rade združenie zabezpečuje aj schvaľovanie historicko-technického stavu a vydávanie preukazov historických vozidiel pre vozidlá, ktoré splnia predpísané kritériá.

Od vzniku združenia sa počet členov neustále zvyšoval, prelomový a rekordný však bol rok 2016, kedy veľké množstvo klubov z AHV SR (Asociácia historických vozidiel SR) prešlo do ZZHV SR. Tým došlo k masívnemu nárastu členskej základne a k 1.1.2017 pôsobilo v združení 62 klubov s 957 členmi. Na valnom zhromaždení združenia vo februári 2017 sa počet ešte zvýšil, nakoľko členstvo získali ďalšie 3 kluby a noví samostatní členovia.

V súčasnej dobe pôsobí v združení 65 klubov z celého Slovenska s viac ako tisíckou registrovaných členov. Združenie riadi prezident a šesťčlenná rada zberateľov, kontroluje ho trojčlenná dozorná rada.

Prezidentom združenia je Ing. Juraj Porázik, ktorý je zanieteným zberateľom historických vozidiel a má dlhoročné riadiace skúsenosti.

Na stiahnutie

Stanovy ZZHV SR schválené na Valnom zhromaždení v Galante