Kto môže organizovať súťažné podujatie?

Organizátorom podujatia je právnická osoba – člen ZZHV SR, fyzická osoba – člen ZZHV SR, alebo viacero právnických osôb, z ktorých aspoň jedna je členom ZZHV SR – organizujúca súťažné podujatie na území Slovenskej republiky alebo susediaceho členského štátu EÚ, ktorá organizuje súťažné veteránske podujatie a najneskôr do 30. apríla bežného roka, svoje podujatie do PHV prihlási prostredníctvom elektronického formuláru, podľa propozícií.

Získanie licencie súťažného podujatia

Organizátor súťažného podujatia sa v žiadosti o udelenie licencie zaviaže, že bude súťažné podujatie organizovať v duchu fair play, eticky, športovo, a priateľsky podľa Propozícií PHV.

V žiadosti organizátor uvedie predbežné informácie o podujatí, ktoré sú uvedené v žiadosti o udelenie licencie. Postupne budú organizátorom v priebehu jeho organizačných a prípravných prác na podujatí tieto informácie doplňované s príslušným členom R-PHV v momente, kedy bude mať organizátor tieto údaje známe a potvrdené. V prípade nedoplnenia potrebných údajov nemusí byť podujatiu udelená licencia. Pri podaní žiadosti o licenciu je organizátor povinný predložiť povinné prílohy:

– orientačnú trať v podobe mapy (vytvorenú napr. pomocou Google Maps) (nebude zverejnená) – orientačný časový harmonogram
– orientačný program pre posádky
– predpokladanú výšku štartovného poplatku

Do 30 dní pred konaním podujatia organizátor zašle R-PHV oficiálny súťažný poriadok (propozície podujatia), oficiálny program, spracovaný itinerár (výlučne za účelom kontroly R-PHV) v tlačenej podobe, vrátane palubnej karty). Vo svojej žiadosti môže žiadateľ uviesť doplňujúce údaje.

Organizátor súťažného podujatia doručuje svoju žiadosť o udelenie licencie, podľa pokynov vyššie, elektronicky najneskôr do 30. 4. kalendárneho roku. Po potvrdení prijatia žiadosti obdrží organizátor platobné údaje, na ktoré poukáže licenčný poplatok vo výške 50 €.

Na základe predbežných údajov uvedených v prihláške určí R-PHV predbežnú klasifikáciu poduja- tia. Po obdržaní všetkých potrebných informácií a po preskúmaní súladu súťažného poriadku s týmito propozíciami rozhodne o udelení licencie súťažnému podujatiu. V prípade zistení nedostat- kov bude organizátor včas upozornený a R-PHV, v rámci svojich možností, pomôže organizátorovi v ich náprave, v podobe konzultácie. Ak organizátor podujatia neposkytne v tlačenej podobe itinerár minimálne 30 dní pred konaním podujatia, má Rada PHV plné právo odobrať súťažnému podniku licenciu.

Rada PHV nevydá licenciu podujatiu, ktorého termín konania koliduje s iným podujatím, ktoré je zaradené do PHV. V tomto prípade vstupuje ďalší hodnotiaci faktor – dátum doručenia prihlášky podujatia Rade PHV. V prípade podujatí s rovnakým dátumom konania získa licenciu to podujatie (ak sú splnené ďalšie kritéria získania licencie), ktorého prihláška do PHV bola prijatá Radou PHV skôr.

Kategorizácia podujatia

Na vyjadrenie kvality súťažného podujatia, jeho podiel na skvalitňovaní PHV a jeho prínos na celospoločenskom pozitívnom vnímaní veteránskeho hnutia na Slovensku slúži klasifikácia súťažného podujatia, ktorú vypracuje, na základe údajov v žiadosti, Rada PHV. Kritéria klasifikácie podujatí sú nasledovné:

 • dĺžka a úroveň trate
 • počet súťažných dní
 • informačná a propagačná úroveň
 • úroceň zabezpečenia starostlivosti o účastníkov
 • technické zabezpečenie
 • ďalšie aspekty

Príspevok za usporiadanie podujatia

ZZHV SR poskytne organizátorovi súťažného podujatia po udelení licencie príspevok za usporiadnie podujatia vo výške stanovenej podľa zaradenia do určitej kategórie.

Výška príspevku za usporiadanie podujatia je stanovená nasledovne:

 • Kategória D   500 €
 • Kategória C   650 €
 • Kategória B   800 €
 • Kategória A 1000 €

Aké sú povinnosti organizátora po udelení licencie?

 • prijať súťažiaceho zaregistrovaného v PHV
 • vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich
 • usporiadať podujatie v duchu fair-play
 • vyúčtovať príspevok za usporiadanie podujatia do lehoty podľa propozícii
 • spolupracovať z delegátom Rady PHV
 • dodržiavať propozície PHV
 • organizátor zabezpečí delegátovi Rady PHV vhodné podmienky pre výkon činnosti (priestory, stravu, ubytovanie (v prípade viacdňového podujatia), pripojenie na internet) a úhradu cestovných nákladov.
 • ďalšie ustanovenia podľa propozícií PHV

Organizátor súťažného podujatia má právo vybrať súťažnú kategóriu, pre ktorú bude jeho podujatie určené (automobily a motocykle / iba automobily / iba motocykle) a z nej vybranú kategóriu, po súhlase Rady PHV. V každom prípade musí organizátor súťažného podujatia zabezpečiť priebeh, súťažné disciplíny a itinerár tak, aby bol vhodný pre zvolenú kategóriu a aby sa pri jeho čítaní počas závodu eliminovalo možné riziko vzniku kolíznej situácie.

Organizátor je povinný v materiáloch určených pre posádky (štartovné čísla, program / propozície, itineráre,…) a na propagačných materiáloch k podujatiu (plagát, webová stránka,…) uviesť logo PHV, logo ZZHV SR a prípadne ďalších sponzorov, ktorí podporujú súťažný seriál ako celok v danej sezóne. 

Meranie času

Kritériom merania času v prípade PHV sú celé sekundy. Nie je povinné používať meracie zariadenie s elektronickým zberom údajov. Organizátor má možnosť využiť na meranie času aj časomerača s využitím hodín nakalibrovaných na jednotný čas podujatia, ktoré sú viditeľne umiestnené tak, aby ich posádka mala k dispozícii, odskúšaných a potvrdených delegátom Rady PHV. Organizátor zaistí zaškolených traťových maršálov – časomeračov na jednotlivé súťažné úlohy. Školenie časomeračov sa vykonáva na základe inštrukcii Rady PHV. Systém meracej techniky a merania časov schváli Rada PHV po konzultácii s organizátorom podujatia.