Kto môže súťažiť?

Súťažiacim môže byť fyzická osoba, ktorá sa do PHV prihlási osobitnou prihláškou v kalendárnom roku, v ktorom sa PHV koná. V prihláške účastník PHV vyhlási, že na súťažných podujatiach bude súťažiť v duchu fair play, eticky, športovo, priateľsky a že sa súťažných podujatí zúčastní na historickom vozidle. 

Všetky dôležité pokyny a informácie sú uvedené v propozíciach seriálu.

Posádku historického vozidla – automobilu tvoria minimálne 2 osoby – vodič a spolujazdec. Posádku motocykla tvorí minimálne 1 osoba – vodič motocykla, doporučená je ďalšia osoba – spolujazdec z dôvodu zvýšenej bezpečnosti pri navigovaní.

Účastník PHV sa do seriálu prihlási prostredníctvom elektronického formulára. Na základe prijatej prihlášky mu bude vytvorená zložka s informáciami o dosiahnutých výsledkoch v jednotlivých súťažiach v seriáli. Účastník sa prihlasuje s historickým vozidlom, s ktorým absolvuje podujatia zaradené doseriálu PHV.

Účastník podujatia sa môže do seriálu registrovať bez časového obmedzenia, tj. neexistuje podmienka podať žiadosť do určitého dátumu, avšak v predstihu pred konaním súťažného podujatia. Vo výnimočných prípadoch je možné registrovať účastníka PHV na súťažnom podujatí jedine pred začiatkom súťaže – rally, resp. pred začiatkom prvého súťažného dňa podujatia.

Súťažné kategórie

  • Súťažná kategória A auto –– automobily do roku výroby 1945 vrátane
  • Súťažná kategória A moto –– motocykle do roku výroby 1945 vrátane
  • Súťažná kategória B auto –– automobily od roku 1946 – 1960 vrátane
  • Súťažná kategória B moto –– motocykle od roku 1946 – 1960 vrátane
  • Súťažná kategória C auto –– automobily od roku 1961 – 1975 vrátane
  • Súťažná kategória C moto –– motocykle od roku 1961 – 1975 vrátane
  • Súťažná kategória D auto –– automobily od roku 1976 – vekový limit FIVA – 30 rokov
  • Súťažná kategória D moto –– motocykle od roku 1976 – vekový limit FIVA – 30 rokov

V prípade, že sa v jednej kategórii neprihlási viac ako 5 účastníkov, R-PHV rozhodne o zlúčení kategórie s najbližšou vyššou (z hľadiska náročnosti menej náročnou) kategóriou a pre daný ročník vyhlási iba túto kategóriu. Ak pred štartom súťažného podujatia klesne počet účastníkov vo vyhlásenej kategórii na podujatí na menej ako troch štartujúcich, rozhodne delegát R-PHV o tom, že sa kategória pre toto jednotlivé súťažné podujatie zlúči s najbližšou vyššou (menej náročnou) vyhlásenou kategóriou.

Meranie času

Kritériom merania času v prípade PHV sú celé sekundy.

Navigácia počas rally

je zabezpečená výlučne prostredníctvom šípkového itineráru, tzv. roadbooku, ktorý obdrží každá posádka v dostatočnom predstihu pred štartom súťaže, minimálne 30 minút pred štartom. V roadbooku bude podrobne zakreslená celá trasa pomocou šípkového itineráru, vrátane vzdialeností (v km a míľach) a cieľových časov jednotlivých úsekov (etáp) a testov presnosti. Akékoľvek nutné zmeny budú oznámené doložkou, ktorú obdrží každá posádka a zároveň bude informácia zverejnená na oficiálne vyhlásenom mieste.

Board card je jazdným výkazom každej posádky historického vozidla, do ktorej budú zaznamenávané časy medzi jednotlivými úsekmi, záznamy z prejazdových kontrol, odpovede pre samokontroly a pod. Každý team je za svoju kartu zodpovedný. Boardcard musí posádka predložiť pri každom kontrolnom bode. Posádky, ktoré neodovzdajú palubnú kartu v cieli budú diskvalifikované z celkového hodnotenia za účasť v súťaži PHV, resp. za súťažný deň podujatia PHV.

Štartovné časy a oficiálny čas súťaže PHV

Vozidlá budú štartovať podľa pridelených štartovných čísiel (v poradí danom štartovnými číslami) v minútových intervaloch. V prípade nedodržania poradia alebo oneskoreného príchodu na štart, prípadne blokovania iných posádok (najmä s nižším štartovným číslom), bude posádka vozidla penalizovaná. Vozidlá štartujú v minútových intervaloch (pokiaľ nie je uvedené inak). Jediný oficiální čas je ten, ktorý používa organizátor súťaže (schválený komisárom Rady PHV) a je k dispozícii na štarte každej etapy.

Aké súťažné úlohy bude posádka v súťaži podstupovať?

Prejazdová kontrola (PK)

je rozdelenie etapy závodu. Posádka má za úlohu prejsť PK za čas určený organizátorom. Osobný čas každej posádky bude zapísaný traťovým maršálom v momente, kedy mu posádka predloží palubnú kartu. To znamená, že členovia posádky a vozidlo technicky schopné štaru do ďalšej etapy musí byť v danú chvíľu v tesnej blízkosti traťového maršála (v okruhu cca. 5 metrov). Časová tolerancia príjazdu na PK je +5 min (tolerancia 0 min pred stanoveným časom, 5 min po stanovenom čase). Za skorší alebo neskorší príjazd, minutie PK alebo príjazd zo zlej strany sa udeľuje penalizácia. Posádka, ktorá dorazí k PK skôr ako jej určuje čas a bude čakať na správny čas, v prípade spozorovania traťovým maršálom, bude penalizovaná. 

Samokontrola (SK)

je kontrola posádky, či jazdí podľa roadbooku. Ide o správne dodržanie vzdialenosti a všímavosti posádok. SK je označená v roadbooku a vždy aj so znením kontrolnej otázky. Za nesprávnu odpoveď alebo vynechanie SK bude posádka penalizovaná.

Tajná kontrola (TK)

Na zistenie dodržiavania roadbooku budú na trati rozmiestnení maršáli “v civile”, ktorí budú zapisovať prejazdy jednotlivých posádok. Posádky nebudú vedieť, kde sa tajná kontrola (TK) nachádza a kto, resp. kde je ukrytý maršál. Nezaznamenanie prejazdu posádky bude penalizované. 

Test presnosti (TP) a Tajný test presnosti (TTP)

Testy presnosti sú zakreslené v roadbooku. Ide o súťažnú disciplínu prejsť určitý úsek na čas. Úlohou je zvoliť čo najvhodnejší jazdný spôsob a pomocou údajov si dopočítať čas trvania úseku. Jednotlivé posádky si pri registrácii môžu zvoliť svoju priemernú rýchlosť, ktorou absolvujú TP počas celého podujatia / súťaže – tzv. modifikovaný TP / TTP.

Štandardom merania času na TP sú celé sekundy. Počas meraného úseku je zakázané zastaviť medzi štartom a cieľom. Účelom TP je test dodržania čo najpresnejšej priemernej rýchlosti posádky. V prípade TP sa zastavenie považuje za úplné zastavenie vozidla na dobu viac ako 0,5 sekundy. Rovnako sa za zastavenie považuje tzv. rolling, teda situácia, kedy automobil / motocykel takmer stojí, ale kolesá sa pomaly otáčajú. Rolling je v TP zakázaný.

TP musí byť organizátorom podujatia znázornený v grafickom štandarde, uvedenom v prílohe týchto Propozícii.

V prípade TTP ide o rovnakáú súťažnú disciplínu s rovnakými pravidlami ako TP, rozdiel je v informovanosti posádky. TTP nie je vyznačený v roadbooku. Informácie k TTP obdrží posádka od traťového maršála na trati. Štart a cieľ meraného úseku je vyznačený na píslušom informačnom nosiči k TTP.

Meraný úsek (MU)

Táto súťažná úloha slúži na kontrolu posádky na dodržanie pravidiel cestnej premávky, resp. dodržania maximálnej rýchlosti stanovenej usporiadateľom závodu. Meranie je vykonávané pomocou schváleného radarového zariadenia. Tolerancia rýchlosti bez penalizácie je v intervale ± 7%, maximálne do hodnoty ± 5 km/h.

Vybavenie k súťaži

Pri súťaži je povolené používať ukazateľ okamžitej rýchlosti (tachometer), denné počítadlo, prípadne tripmaster a stopky. Ak vozidlo nie je vybavené denným počítadlom, je dovolené použiť GPS Tripmaster. Doporučujeme posádkam na zabezpečenie čo najväčšej presnosti merania využitie aplikácii GPS Tripmastrov. Dovolené je využitie stopiek, prípadne časovaču. Toto zariadenie slúži len pre informáciu účastníka a nemôže byť podkladom pre podanie protestu voči oficiálne nameraným výsledkom.

Vyhodnotenie a výsledky

Celkové výsledky všetkých súťažiacich v súťažnom podujatí vyhodnotí organizátor podľa vypísaných kategórií tak, že víťazom vypísanej kategórie na súťažnom podujatí sa stáva súťažiaci, ktorý dostal najmenej trestných bodov. 

Vyhlasovatelia PHV vykonávajú len celkové hodnotenie Pohára historických vozidiel v rallye pravidelnosti historických vozidiel zo všetkých uskutočnených súťažných podujatí za kalendárny rok vždy na Valnom Zhromaždení ZZHV SR za uplynulý rok, v ktorom sa seriál PHV jazdil. Vyhlasujú sa prvé 3 miesta v jednotlivých kategóriach a prvé 3 miesta celkoví víťazi bez rozdielu vekovej kategórie (diferenciácia automobil / motocykel bez zmeny).

by bol súťažiaci – posádka zaradená do vyhodnotenia PHV, musí sa v sezóne, v ktorej bude do seriálu zaradených 4 a viac podujatí, zúčastniť minimálne 50% podujatí (napr. v sezóne je zarade- ných do PHV 6, tj. súťažiaci o “pohár” sa bude musieť zúčastniť minimálne 3 podujatí). Výsledky budú posádke započítané do celkového hodnotenia z maximálne 70% podujatí (napr. 4 podujatia zo 6). Posádka si bude môcť vybrať, z ktorých podujatí bude chcieť započítať výsledky, všeobecne platí pravidlo zápočtu najlepšie dosiahnutých výsledkov, resp. kombinácie so zápočtom výsledkov z podujatí vyššej ratingovej kategórie.

V prípade sezóny, kde do seriálu budú zaradené iba 3 podujatia, posádka zaradená do vyhodno- tenia PHV sa musí zúčastniť všetkých 3 podujatí v sezóne.

Na základe výsledkových listín z jednotlivých uskutočnených súťažných podujatí, pridelí podľa umiestnenia v jednotlivých kategóriách súťažiacemu za jednotlivé súťažné podujatia body nasledovne, za:

1. miesto – 10 bodov PHV x koeficient podujatia (A-D)       

 2. miesto – 8 bodov PHV x koeficient podujatia (A-D)      

 3. miesto – 6 bodov PHV x koeficient podujatia (A-D)                  

 4. miesto – 5 bodov PHV x koeficient podujatia (A-D)       

 5. miesto – 4 body PHV x koeficient podujatia (A-D)   

 6. miesto – 3 body PHV x koeficient podujatia (A-D) 

 7. miesto – 2 bodov PHV x koeficient podujatia (A-D)        

 8. a nižšie miesto –  1 bod PHV x koeficient podujatia (A-D)