VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZZHV SR 17. 2. 2018

POZVÁNKA

Na základe Stanov ZZHV SR a rozhodnutia Rady zberateľov zvolávam Valné zhromaždenie ZZHV SR na sobotu 17.02.2018 o 11.00 hod. do kongresovej sály hotela HOLIDAY INN v Žiline, Športová ul. č. 2.

Právnické osoby /kluby/ určia max. dvoch delegátov, ktorí budú zastupovať hlasovacie práva platiacich členov klubu. Fyzické osoby /individuálni členovia/ sa na valnom zhromaždení zúčastňujú osobne.

Program:

1. Otvorenie a privítanie delegátov a hostí.

2. Vymenovanie skrutátorov a kontrola uznášaniaschopnosti.

3. Schválenie programu.

4. Voľba komisií / návrhová a mandátová /

5. Správa prezidenta o činnosti ZZHV SR.

6. Správy riaditeľov komisií.

7. Správa o hospodárení.

8. Správa dozornej rady.

9. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018.

10. Diskusia

11. Návrh uznesení a schvaľovanie plánu činnosti, rozpočtu a prijatých uznesení.

12. Prijatie nových členov spojené s hlasovaním.

13. Záver valného zhromaždenia.

Predpokladaný časový priebeh VZ: prezentácia delegátov 10.30 – 10.55. hod., prestávka na obed: 13.00 – 14.00 hod., ukončenie rokovania cca o 16.00 hod.

Ing. Juraj Porázik

Prezident ZZHV SR, v.r.