Zasadnutie rady SR 28.3.2017

Dňa 28. marca 2017 Rada prerokovala:

 • aktuálna situácia v Združení
 • informácie o preberaní kompetencií
 • spracovanie podpisových vzorov a doručenie kompetentným štátnym orgánom
 • spresnenie zoznamu klubov a počtu členov Združenia
 • výroba a distribúcia členských preukazov
 • tlač preukazov HV
 • aktualizácia cenníka výkonov
 • možnosť vykonania TK zvláštnej
 • spresnenie termínov HTK
 • úprava metodiky vykonávania HTK
 • zriadenie pracoviska výkonného sekretára združenia
 • spresnenie databáz a kompetencie v prístupoch k nim
 • aktualizácia internetovej stránky – zmena domény a postupný prenos údajov