Zásady pre vykonanie klubovej HTK

Zásady pre vykonanie klubovej historicko-technickej kontroly vozidiel

Na základe žiadosti klubu ktorý je členom ZZHV SR a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať historicko-technickú kontrolu vozidiel s týmito podmienkami:

  1. Žiadosť o klubovú HTK podáva písomne štatutárny zástupca klubu riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.  Súčasťou žiadosti je zoznam vozidiel a mená ich vlastníkov/držiteľov.
  2. Klubová HTK môže byť z dôvodu rentability vykonaná za účasti minimálne 5 kontrolovaných vozidiel.
  3. Termín konania klubovej HTK dohodne štatutárny zástupca klubu s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín bude určený až po doručení všetkých žiadostí o HTK tak, aby mal kompetentný komisár k dispozícii najmenej 30 dní na ich kontrolu a pripomienky.
  4. Pred klubovou HTK všetky prihlásené vozidlá absolvujú TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK.
  5. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ (klub) na vlastné náklady.
  6. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.
  7. Cena za klubovú HTK je ako u riadnej HTK v zmysle vydaného cenníka.