Zásady pre vykonanie mimoriadnej HTK

Zásady pre vykonanie mimoriadnej historicko-technickej kontroly vozidla

Na základe žiadosti a po dohode s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR je možné vykonať mimoriadnu (individuálnu) historicko-technickú kontrolu vozidla s týmito podmienkami:

  1. Žiadosť o mimoriadnu HTK podáva vlastník/držiteľ vozidla riaditeľovi historicko-technickej komisie prostredníctvom výkonného sekretára ZZHV SR.
  2. Termín konania mimoriadnej (individuálnej)  HTK dohodne vlastník s riaditeľom historicko-technickej komisie ZZHV SR, resp. s povereným komisárom. Termín je určený spravidla 30 dní od doručenia žiadosti o HTK.
  3. Pred mimoriadnou HTK prihlásené vozidlo absolvuje TK zvláštnu, originál protokolu vlastník/držiteľ vozidla odovzdá komisii spolu s ostatnými predpísanými dokladmi, ktoré sú uvedené v postupe žiadateľa o HTK
  4. Priestory a vybavenie pre HTK zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.
  5. Cestovné náklady členom komisie hradí žiadateľ.
  6. Cena za mimoriadnu HTK je stanovená v zmysle vydaného cenníka.