Zmena vlastníka historického vozidla

Ako postupovať

V prípade, že sa vlastník historického vozidla rozhodne, že ho predá, nemusí už nový vlastník absolvovať s vozidlom celú historicko-technickú kontrolu ako v minulosti. 

Tu uvádzame postup žiadateľa, potrebné doklady, cenu za úkon a tlačivo žiadosti pri zmene vlastníka HV.

Postup a doklady pri zmene vlastníka HV

 

1 Zmena vlastníka a prepis HV do iného okresu

 

– pôvodný vlastník HV:

– spolu s novým vlastníkom spíše kúpnu zmluvu a vyplní žiadosť o zmenu vlastníka HV

– DI PZ odovzdá tabuľku/y s evidenčným číslom (TEČ) a osvedčenie o evidencii (OEV), ak mu bolo vydané)

– od DI PZ prevezme evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia zvláštneho  evidenčného čísla (ZEČ)

– odovzdá  ZZHV SR pôvodný preukaz HV a evidenčnú kartu vozidla s potvrdením o ukončení priradenia ZEČ

 

– nový vlastník HV:

– predloží  ZZHV SR žiadosť o zmenu vlastníka HV

– predloží  ZZHV SR kópiu kúpnej zmluvy

– predloží  ZZHV SR žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla

– uhradí stanovený poplatok a predloží  ZZHV SR potvrdenie o úhrade (dôvod platby:  zmena vlastníka HV)

– po dohode s komisárom HTK ZZHV SR pristaví vozidlo na prehliadku  (na vlastné náklady)

– od ZZHV SR prevezme preukaz HV a potvrdenú žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla

– na DI vo svojom okrese predloží žiadosť o evidenciu motorového vozidla (takú, aká sa predkladá pri novom vozidle), preukaz HV a potvrdenú žiadosť o historicko-technickú kontrolu vozidla

– uhradí DI príslušný poplatok

– prevezme od DI doklady a TEČ

2  Zmena vlastníka a prepis HV v rámci okresu

 

– pôvodný vlastník:

– spolu s novým vlastníkom spíše kúpnu zmluvu a vyplní žiadosť o zmenu vlastníka HV

– odovzdá  ZZHV SR pôvodný PHV

 

– nový vlastník HV:

– predloží  ZZHV SR žiadosť o zmenu vlastníka HV

– predloží  ZZHV SR kópiu kúpnej zmluvy

– uhradí stanovený poplatok a predloží  ZZHV SR potvrdenie o úhrade (dôvod platby:  zmena vlastníka HV)

– po dohode s komisárom HTK ZZHV SR pristaví vozidlo na prehliadku  (na vlastné náklady)

– od ZZHV SR prevezme preukaz HV

– na DI predloží žiadosť o zmenu v evidencii a preukaz HV

– uhradí DI príslušný poplatok

– prevezme od DI doklady

Číslo účtu ZZHV SR:    2667455029/1100 v Tatrabanke

IBAN: SK96 1100 0000 0026 6745 5029

Príjemcom platby je ZZHV SR.

Variabilným symbolom platby je evidenčné číslo podanej Žiadosti.

Na stiahnutie

Žiadosť o zmenu vlastníka HV